Saanen keçi yemleme yönetimi

 

YEM VE YEMLEME YÖNETİMİ;

             Hayvancılıkta yemlemenin mantığı, hayvanların metabolizma faaliyetleri gibi hayati ihtiyaçları, et, süt, büyüme gibi verimsel ihtiyaçlarının karşılığı olan, protein, enerji, vitamin, mineral gibi besin maddeleri içeriğinin dengeli ve yeterli miktarda, düzenli zaman aralığı ve öğün sayısında hayvanlara yedirilmesidir.

            Yaşama ve metabolizma ihtiyaçları canlı hayvanın canlı ağırlığına, süt verim payı günlük süt verim miktarına, et verim payı ise günlük canlı ağırlık artışı ve kilo alma temposuna göre hesaplanır.

             Hayvanlar yıl içerisinde, çifleşme, gebelik, doğum, süt verim dönemi, sütten kesim yani sağılmayan dönemi, yavruların, büyüme ve gelişme dönemleri, çok süt veren ve az süt veren hayvanların, dönemsel ihtiyaçları farklıdır.  Sürü içerisinde farklı cinsiyet, farklı verimlilikte, farklı yaşlarda, farklı ağırlıkta, farklı verimlilikte hayvan grupları vardır. Her grubun yem içeriği ve miktarı farklıdır.

             Her grubun yıl içerisindeki dönemsel ihtiyaçları da değişkenlik gösterir. Çünkü, gebelik, doğum, doğum sonrası yükselen süt verim dönemi, süt verimin pik yaptığı en yüksek verim dönemi, süt verimin pikten geri düşüş ve azalma dönemi, kuruya çıkma ve süt veriminin olmadığı dönemlerde sürekli değişkenlik yaşanır.  Her dönemde verilecek yem miktarı ve yem karışımının besin madde içeriği değişir. Kullanılan yemlerin formları: İşkembeli geviş getiren inek, koyun, keçi gibi hayvanların sindirim sistemine uygun olarak yedirilmesi gereken yemler selüloz esaslı kaba yemler, enerji yemleri, protein yemleri, mineral maddeler ve vitaminlerden oluşan kesif yemler olarak gruplandırılır. Bu yemler belli parça büyüklüğünde ve oranlarda, karıştırılarak hayvanlara öğünler halinde dağıtılır.

          1‐Kaba yemler: Selüloz esaslı, taze ot, yonca, kuru ot, silaj, saman gibi yem materyalleridir. Hasad dönemleri mevsimsel olduğu için her zaman taze ot bulmak mümkün değildir. Bu nedenle kurutularak ya da silaj (fermente turşu yem) yapılarak yıl boyu muhafaza edilebilirler. Kaba yemin esasını yonca fiğ gibi baklagil kuru otları, arpa buğday, yulaf gibi tahıl samanları, mısır yeşil aksamlarının fermente edilen silaj oluşturur. Mısır silajı hasad esnasında kıyılmış olduğu için karışıma aynı formda girer. Yonca, ot ve saman Balyaları ise 2‐4 cm boyutunda kıyılması gerekir.

        2‐Enerji yemleri: Karbonhidrat esaslı, arpa, buğday, yulaf, mısır gibi dane yemler ve kepek, razmol, bonkalit, glüten, küspe gibi yan ürünleri yem karmalarında enerji kaynağı olarak kullanılır. Dane yemler, bütün, ezme, kırma veya flake olarak kullanılırlar. Dane yemler direk, kırarak veya ezilerek kullanılır. Protein Yemleri: protein oranı yüksek, ayçiçeği, soya fasülyesi, pamuk tohumu, kolza gibi yağlı tohumlar ve yağı alındıktan sonra geriye kalan küspeleridir. Yağlı tohumlar yağ fabrikalarında yağ sıkım sonrası yan ürün küspeler yüksek oranda protein içeren değerli yem kaynaklarıdır. Fabrikasyon yemler ise; protein, enerji, mineral dengeleri hesaplanarak, yem kaynakları öğütülür ve peletlenir, çuvallanarak satılır. Maliyeti yüksek yemlerdir ve işkembeli hayvanların sindirim sistemine uygun değildir. Çiftlikler genelde kendi yemlerini hazırlamaz, pelet fabrika yemi ve kaba yem kullanır. Mineral Maddeler, Vitaminler ve Aminoasitler: hayvan besleme için hayati önem taşırlar. Yedikleri yemin içeriğindeki miktarlar yeterli değil ise, hayvanların ihtiyacı hesaplanarak, yem karmalarına eklenirler. Genelde toz karışım halindedir. Karlı ve başarılı bir hayvancılık işletmesinin ana kuralı; kendi yemini kendi hazırlaması, dışa bağımlılığı mümkün oluğu kadar azaltması, gerekli dönemde, gerekli miktar yemi, hayvana yedirerek, doğru maliyetle doğru verimi elde edebilmektir.

           İşletmeler genelde bu karmaşık, derin bilgi ve iyi bir organizasyon gerektiren bu işlemleri genelde yönetemez. Her şeyi dışardan satın alır, sonrada kurtarmıyor diye yakınır. Bu karmaşık işlemleri başarmak için İşletme alt yapısı ve ekipmanların, bu amaca uygun tasarımlanmış ve planlanmış olması gerekir. Yem kaynaklarının hasadı ve tedariki mevsime bağlı olarak dönemseldir. Yıl boyu yem ihtiyacını karşılamak için yıl boyu veya dönemsel olarak stoklanması ve depolanması gerekir. Her öğün farklı yem kaynakları uygun oranlarda ve yeknesak olarak karıştırılır ve yemliklere dağıtılır. Depolama, depodan transfer, tartma, parçalama, karıştırma ve yemliklere dağıtma işlemleri, birbirine uyumlu ve entegre planlanması gerekir. Her bir işlemin belli prensipleri ve kuralları vardır. Ana kural ise yem hazırlığı ve yemlemenin hayvanların metabolizmasına, sindirim sistemine ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmasıdır. Bu nedenle, doğru proses tasarımı için bu mantığı bilmek gerekir. Özet olarak biraz değinmekte fayda var .

             Et ve süt için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların sindirim sistemleri, tek mideli diğer otçul hayvanlardan çok farklıdır.  Geviş getiren bu hayvanların mideleri dört gözlüdür. Ön mide vazifesi gören işkembe, biyogaz reaktörü gibi çalışır, yani işkembede sindirim mikrobiyel fermentasyonla yapılır.  İşkembede tek mideli hayvanların sindiremediği, selüloz kaynaklı kaba yemler selülotik mikroorganizmalar tarafından fermente edilerek sindirilir.  Bu sindirim sonucunda, selüloz kaynağı kaba yemlerden mikrobiyel protein, enerji kaynağı ve süt yağı yani tereyağının hammaddesi yağ asitleri üretilir.  Yemdeki diğer besin maddeleri ise sindirim sisteminin işkembe sonrası gelen diğer bölümlerinde sindirilir.  Yani aslında beslenmesi gereken sadece hayvanlar değil aynı zamanda işkembedeki mikroorganizmalardır.  İşkembedeki mikroorganizmalar ne kadar iyi ve doğru beslenirse, hayvan sağlığı ve verimlilik yem maliyet dengesi o kadar iyi olur. Fakat İşler burada karışır ve sarpa sarar. Sistem şöyle işler; Sığır, koyun ve keçi gibi geviş getiren işkembeli hayvanlarda üst kesici dişler yoktur. Yemi çiğnemeden yutarlar, kaba yemler işkembe sıvısı üzerinde yüzer, sonra geri kusarak geviş getirir ve çiğnerler. Geviş getirme esnasında kaba yemler mikroorganizmaların sindirebileceği küçük parçalara ayrılır. Geviş getirme esnasında bol miktarda tükürük salgılanır. Tükürük işkembe ortamının PH sını düzenler ve asit oluşumuna karşı tampon vazifesi görür. İşkembe Mikroorganizmalarının ideal yaşama asit yani PH düzeyi 5‐6 dır.  Karışımdaki kaba yemler çok ince kıyıldığında, işkembe sıvısında yüzemez ve dibe çöker, hayvan geviş getirmek için geri kusması ve geviş getirme zorlaşır,  Geviş getirme yeterli olmadığında, kaba yemler çiğnenmediği için mikroorganizmalar tarafından yeterince sindirilemez ve yeterli mikrobiyel protein, yağ asidi üretimi sağlanamaz. Yeterli yem yedirilmesine rağmen iyi sindirilemediği için hayvanların verimi düşer yeme harcanan maliyetin karşılığı alınamaz.  Geviş getirme azaldığında yeterince tükürük salgılanamaz ve işkembe içinde asit düzeyi artar. Yüksek asit ortamında işkembe mikroorganizmaları ölür ve mikrobiyel sindirim sekteye uğrar.  Yükselen asitten işkembe duvarları etkilenir, asidoz denen ülser oluşur ve işkembe yere olur. Yangı yapar ve işkembe ısısı yükselir geri kalan mikrroorganizmalarında yüksek asit ve yüksek ısıda üremesi zorlaşır ve ölürler. Sindirim sistemi bozulur ve sindirim sekteye uğrar.  Yemlemenin azar azar ve fazla öğün sayısına bülünmesindeki mantık ve amaç ise şudur; öğün sayısı az, öğünde verilen yem miktarı fazla olur ise, hayvanlar yem seçer. Yemdeki Daha lezzetli olan karbonhidrat ve protein kaynaklarını öncelikli olarak seçer ve yeterli lif ve selüloz alamaz, ince partiküllü ve toz yemler yemler işkembe tabanına çöker, geviş getirme işlemi yetersiz kalır.  İşkembedeki mikroorganizmalar, asıl görevi olan, ucuz kaba yemlerden protein, karbonhidrat ve yağ asidi üretmek yerine, pahalı hazır karbonhidrat ve proteinleri tüketir. Böylelikle iki yönlü kayıp meydana gelir. Maliyet yükselirken verim, gelir ve karlılık düşer.  Yem seçimi nedeniyle ayrıca fire, yem kayıpları ve maliyet artar.  Beraberinde mikrorganizmalar hazır karbohinrat ve peroteinleri tüketirken, işkemenin asit düzeyi artar, asit ortamda mikroorganizmalar ölür üremeleri sekteye uğrar, işkembe ortamı bozulur sindirim aksar asidoz, ülser, zincirleme arızalar hayvanı perişan eder.  Bu nedenle yemleme öğün sayısının artırılarak azar azar yem verilmesi, hayvanın yem seçmeden ideal karışımı yemesi sağlanır, böylelikle geviş getirme sindirim metabolizması düzenli çalışır, yani hammadde ve imalat akışı düzgün olur. Yem hazırlığı ve yemleme makine, ekipman ve sistemleri bu mantığa uygun olarak planlanıp kurgulanması gerekir Alt yapılar plansız olması ve yoğun işçilik, zaman ve zahmet nedeniyle, işletmeler genelde iki öğünle yemleme işini yürütür. Tek öğünle yetinen işletmeler az değildir.

       Amacımız, yem depolama, yem hazırlık ve yemleme operasyonlarını uygun mekanik tasarımlarla entegre ederek, az işçilik az zaman harcayarak kolaylamak ve bu problemleri çözerek, alışılagelmişin dışında toplam doğruların uygulanabileceği pratik ve ekonomik bir sistem geliştirmektir. Sayın hocam, Hayvancılık işletmelerinde uygulanan mevcut yöntemler ve yaşanan handikaplar hakkında sizi kısaca bilgilendirmek, ideal çözümler geliştirebilmek ve kıyaslama yapabilmek için gerekli olacaktır. Mevcut yem depolama yöntemleri: Kuru ot, kuru yonca, saman gibi kaba yemler genelde farklı tip ve boyutlarda, hasat sonrası balya makineleriyle paketlenir ve balya halinde depolanır. Balya, yükleme, nakliye ve istif işlemlerini kolaylaştırır. Balyalar, hayvanlara yedirilmeden önce kıyılası veya parçalanması gerekir. Diğer bir uygulama hasat zamanı samanlar patoz makinesinden geçirilerek ince saman haline getirilir, dökme ve çuvallara basılarak depolanır. Yemleme öncesi parçalama gerekmez. Kuru ot depolama depolama genelde yağmura karşı korumak için basit sundurmalarda yapılır. Silaj, özellikle mısır ve diğer bitkilerin yeşil iken biçildikten sonra, sıkıştırılarak havasız ortamda fermente edilir ve turşu yem olarak, yılı boyu bozulmadan taze olarak muhafaza edilebilir. Bu nedenle silaj, hayvancılık işletmelerinin ekonomik ve lokomotif yem materyalidir. Hasat esnasında biçilirken kıyıldığı için yemleme öncesi parçalama işlemine gerek kalmaz, yem karışıma aktarılır. Biçilen taze silaj, dökme veya torbalanmış olarak işletmelere nakledilir. İşletmeler genelde dökme olarak işletmelerinde kendileri depolarlar veya bu işi yapan firmalardan hazır torba silaj satın alırlar. Silaj muhafaza ve depolama ise farklı yöntemle yapılmaktadır. Zemine naylon serilerek veya beton havuzlara sıkıştırılır ve hava almayacak şekilde üzeri örtülür. Depodan her yem alışta, açma kapama nedeniyle hava alır. Bu nedenle bozulma, küflenme zaiyat Zaiyat % 15‐25 bulur. İşçilik çok fazladır, doldurma, sıkıştırma ve boşaltma işlemleri için makine ekipman gerektirir. Torbalara doldurularak vakumlama yönteminde bozulma olmaz sağlıklı olarak yıl boyu saklanır. İşçilik ve mekanizasyon kolaydır. Tahıl dane yemleri, küspe gibi Kesif yemlerin depolanması, çuval, dökme ve dikey silolarda yapılır. Dökme yemler, yoğun olarak çevre koşulları, fare, kuş ve haşere zararlarına mağruz kalır. Metal silolarda ise ısınma, küflenme, kızışma problemleri yaşanır. Çuval yemlerde de nemlenme, küflenme, aflatoksin problemleri yaşanır. Hasad zamanı fiyatlar uygun iken yıllık stok gerekir fakat depolama porblemleri nedeniyle genelde aylık tedarik yapılması tercih edilir ve yıl boyu fiyat dalgalanmalarında mağruz kalınır. Depolardan Yem Transferi Uygulamaları: Günlük yem hazırlığı için depodan, büyük balyalar, paketler ve dökme yem materyallerinin alınması ve taşınması için güçlü amacına uygun ve çok çeşitli makine ve ekipman parkı ve bunları kullanabilecek operatörlere ihtiyaç vardır. Bu durum işletmeler için büyük yatırım ve işletme maliyeti getirir. Yükleme indirme istif için, yemin yapısına göre çeşitli mekanik, helezon, bantlı ve prömatik konveyörler kullanılır. Makine ekipmanlar kendi amacına uygun imal edildiği için bireyseldir, entegre kullanıma uygun değildir. Yem Hazırlama ve Dağıtma Uygulamaları: Geçmişte hayvanlara kaba yem ve kesif yem ayrı ayrı verilirdi. Kaba yem yemlikleri ve kesif yem yemlikleri de ayrı ayrıydı. Yemleme ise ele ve beden gücüyle yapılırdı. Profesyonel büyük işletmeler çoğaldıkça ve mekanik çözümler arttıkça bu amaca yönelik makinler yaygınlaşmaya başladı. Bütün yemlerin aynı anda karıştırılarak verilmesinin çok sayıda faydası vardır ve doğru bir yöntemdir. Geliştirilen makineler bu amaca göre tasarımlanmıştır. Şu an bütün dünyada ve Türkiye’de yoğun olarak kullanılan, kabul görmüş ve revaçta olan sistem, TMR (Tam Rasyon Karma) adı verilen bütün yemlerin karıştırılarak dağıtıldığı bir sistemdir. Büyük küçük her türlü kapasitede işletmeler bu sistemi kullanır. İmalatçılar istisnasız bu makinenin versiyonlarını imal eder, işletmelerde istisnasız bu tip makineleri kullanılır. Fakat bu sistemin handikapları çok fazladır. Tam rasyon römorkları: Bu makine ,yem parçalama, karma ve dağıtma makinesidir. Yani tek bir makineyle bütün operasyonun bir defada yapılarak, zahmetli olan yemleme işini pratikleştirmek, kolaylaştırmak, hızlandırmak ve işgücünü azaltmak amaçlanmıştır. Fakat işin iç yüzü tamamen farklıdır. Bu uygulamada çok büyük problemler ve sakıncalar yaşanır. Çalışma prensibi; Makine farklı hacim ve tonaj kapasitelerinde römork şeklinde imal edilir. Traktörle çekilir, gücünü, traktörün kuyruk milinden alır. Kendi yürüyen tipleri ve elektirikli sabit tipleride mevcuttur. Dikey ya da yatay karıştırıcı helezonlar üzerinde kesici ve kıyıcı bıçaklar vardır. Römorka yemler, kepçe ile doldurulur, kaba yemler kıyılır, ardından ince yemler aktarılır ve karıştırılır, traktörle çekilerek yem dağıtılır. Karmaya giren yemlerden kıyılması ve parçalanması gereken, kuru ot, yonca ve saman balyalarıdır. Mısır Silajı zaten biçim esnasında kıyılmıştır. Dane ve diğer kesif yemler zaten ufaktır. Balyaların parçalanması çok uzun sürer, eşit ve dengeli kıyılmaz, bu esnada küçük olan yemler gereğinden fazla kıyılır, ideal partikül büyüklüğü dengeli olarak kıyılması ve dengeli bir karışım sağlanamaz. Her öğündeki partikül ve karışım dengesi farklıdır, yeknesaklık sağlanamaz. Çünkü makine amacına uygun değildir, karıştırıcı helezonlar üzerine dizilmiş bıçaklar merkezkaç kuvveti nedeniyle iyi kıyım yapamaz. Bütün işleri ayna anda yapabilmek için büyük bir güç ve enerji sarfiyatı gerektirir. Kıyma ve karma işlemi her parti için 30‐45 dakika hatta 1 saat sürer. Birkaç parti hazırlık ve dağıtım saatler sürer. Bu nedenle eş zamanlı yemleme yapmak mümkün olmaz. Güçlü bir traktör, kepçe yatırımı, şöför ve kepçe operatörü istihdamı gerektirir. Makine karmaşık ve çok pahalıdır. Çok sık mekanik arıza yapar ve yemleme saatleri aksar. Yem dağıtımı için barınak içinde geniş ve güçlü betondan yapılmış masraflı bir servis yolu gerekir. İnşaat kapalı alanı bu nedenle % 20 daha büyük ve maliyetli olur. Bu gibi birçok sıkıntı ve dezavantajı, yüksek enerji maliyetinden dolayı en az öğün sayısıyla yemleme yapılması tercih edilir. Farklı yemleme gruplarına göre yarı ayrı karma hazırlamak ve yemlemek zordur. Yem dağıtımından sonra hayvanlar yem yerken burunlarıyla yemi iterler ve uzaklaşan yeme erişemezler. Uzaklaşan yemi, tekrar hayvanların önüne iteklemek gerekir. Bu işlem yoğun işçilik ve rutin takip gerektirir. Bıktırıcı bir işlem olduğu için ilginç mekanik çözümler, sadece yem iteklemek amacıyla makineler ve robotlar üretilmiştir. Yani işi başından doğru yapmak yerine, saçma sapan yanlış işlemler ve büyük ek maliyetlerle telafi edilmeye çalışılmaktadır. Sabit ve Otomatik Sistemler: Aynı sistem mantığının, sabit ve elektirikle çalışan sabit karma sistemleri de geliştirilmiştir. Elektirikli sabit karma yerli üretimlerde mevcuttur. Yem parçalama ve karma prensibi ve yaşanan problemler aynıdır. Yurt dışında modern hayvancılık işletmelerinde bütün işlemlerin otomasyonla yürütülen teknolojiler geliştirilmiştir. Yem stok ve depolama, depodan ve silolardan yem alma, yem hazırlama, dozajlama ve karma makinesine aktarma otomatik olarak yapılabilmektedir. Otomasyon ve tüm mekanik bir yazılımla bilgisayar vasıtasıyla kumanda edilmektedir. Parçalama ve karıştırma işleminden sonra, yem karışımını konveyörle, yem dağıtma robotuna aktarır. Yem dağıtma robotu, tavana sabitlenmiş raya asılı olarak hareket eder ve yemi dağıtır. Yem hazırlığı, tartım, yem dozajlama, karma ve dağıtım işlemleri, yemleme saati, yemleme öğün sayısı tamamen otomasyonla yapılabilmektedir. Verimli bir sistemdir. Yerli imalat yoktur. İthal sistemler çok karmaşık ve pahalıdır. Konveyörlü yem dağıtım sistemleri: Son yıllarda gelişen en pratik ve en verimli sistemdir. Karma makinesinde hazırlanan yem farklı yöntemlerle yemleme bantlarına ulaştırılarak dökülür ve konveyör bantla hayvanların önüne serilir. Hayvanlar yemi konveyör bant üzerinden yer. Bu sistem, yemleme işgücünü azaltırken, hız kazandırır ve yemleme süresini kısaltır. Otomasyona uygun seri ve pratik bir sistemdir. Az yer kaplar, barınak inşaat alanından % 15‐20 tasarruf sağlar. Yemleme grupları oluşturmak ve grup yemlemesi yapmak kolaylaşır. Yem deposu, yem hazırlama ve dağıtım birimlerini irtibatlandırarak mekanize ve otomatize etmek daha kolaydır. PLANLADIĞIMIZ YEM HAZIRLAMA VE YEMLEME OTOMASYONU; Sayın hocam, kurulacak işletme süt keçisi işletmesidir. Sağmal keçi kapasitesi 1.000 baş olacaktır. Her bir yemleme grubu, benzer süt verimliliğine sahip 100 başlık sürü modülünden oluşacaktır. Yani her biri 100 başlık müstakil 10 yemleme grubu olacaktır. Sağmal keçi ağılının ortasından 2 m. genişliğinde servis yolu geçecektir. Servis yolunun bir tarafında 5 grup, diğer tarafında karşılıklı 5 grup olacaktır. Servis yolunun bir ucu yem hazırlama deposuna diğer ucu gübre deposu istikametindedir. Biri sağmal ağıl, diğeri oğlak sağımhane, süthane ve büyütme ağılının bulunduğu bina olmak üzere iki yapı olacaktır. Yem hazırlama odası oğlak büyütme ağılın arkasındadır. Oğlakların yemleme sistemi farklıdır. Ayrıca izah edeceğim

OĞLAK BÜYÜTME AĞILI 5 4 3 2 1 YEM HAZIRLAMA ODASI 5 4 3 2 1 YEM DAĞITMA VE SERVİS YOLU SAĞMAL KEÇİ AĞILI Sağmal keçi ağılında yemleme konveyör bantlarla yapılacaktır. Gruptaki 100 baş hayvanın 50 tanesi konveyörün bir tarafında, 50 tanesi diğer tarafında olacaktır. Yani grup 50’şer baş olmak üzere 2’ye bölünmüş olacaktır. Barınak içerisinde hayvan başına 1.5 m² birim alan gerekir. Bu alan ihtiyacı üzerinden, 100 başlık her grubun barınma alanı 8.00 m eninde, 20.00 m. Uzunluğunda olacaktır. Hayvan başına 40 cm. yemlik uzunluğu gerekir. Yemleme konveyörü 50x 0,40 = 20 m. Uzunluğunda olacaktır. Türkiye’nin ilk Uygulaması olan bir örneğini daha önce yaptık, çok iyi ve pratik sonuç aldık. (Resimleri aşağıdadır) YEM HAZIRLIĞI VE YEM DAĞITIMI: Her grubun ihtiyacı olan yem formülü ve karışıma giren yem materyalleri, depodan alınır, tartılarak yem karıştırıcıya aktarılır eşit ve dengeli olarak, karıştırılır ve yemleme grubunun üzerinden yem yediği konveyöre ulaştırılarak dökülür, yem dökme ve konveyörün yemleri yayma hızı entegre edilerek yemleme tamamlanır. Her öğünde, her yemleme grubunun karışımına giren ve tartılan yem miktarları ve yemleme zamanları kayıt altına alınır. Yem depolama, yem hazırlama ve yem dağıtma proseslerinin aşamaları: depolama ve stok düzeninin doğru planlanması, diğer işlemlerin daha kolay, seri ve az işçilikle yönetimi için önemlidir. Yüksek kapasiteli Büyük baş sığır işletmelerinde hayvan başı günlük tüketim fazla olduğu için yem ambalajları da büyük hacimli ve ağırdır. İnsan gücü yetmez. Yükleme, indirme, istif, yem hazırlık, yem karma ve dağıtım güçlü ve yüksek kapasiteli makine‐ekipman gerektirir. Rulo Yonca Balyası: 250 kg Rulo Saman Balyası: 200 kg Rulo silaj torbası: 800 kg Bigbag torbalar: 100 kg Koyun keçi küçükbaş işletmelerinde ise hayvan başı günlük tüketim daha aza hacimli olduğu için, ambalajlar daha küçük, gerektiğinde insan gücünün yönetebileceği hafiflikte, makine ve ekipmanlar amacına uygun hacim ve kapasitede olmalıdır. Fakat, küçük baş hayvanlara özgü makine ekipman tasarımı ve imalatı pek yoktur. Genelde sığır işletmeleri için imal edilmiş makinelerin küçük kapasiteleri kullanılır. Bu nedenle traktör, kepçe ve bunları kullanacak operatörlere ihtiyaç olur. Sayın hocam planladığımız işletmede, traktöre, kepçeye, operatöre ihtiyaç olmadan, yemleme prosesinin az işçilikle seri olarak yapılabileceği, otomasyona uygun özel bir entegre sistem kurguladık. 100 başlık yemleme gruplarına göre yem hazırlığı yapılacağı ve öğün sayısı artırılacağı için her öğündeki miktar ve hacim küçük olacaktır. Böylelikle, makine ve ekipmanlar da küçük kapasiteli, küçük hacimli ve hafif olacak, seri hazırlık ve seri dağıtıma uygun olacaktır. İşlemleri kolaylaştırıp hızlandıracak, enerji maliyetlerini azaltacak, ön hazırlık uygulamamızda olacak. Depolama ve ambalaj tekniği de bu hedeflere uygun küçük ebatlı ve hafif olacak. Böylelikle makine ekipman imalatları da kolay ve pratik olacaktır.

KABA YEMLERİN FORMLARI VE AMBALAJ BOYUTLARI: Kaba yem olarak adlandırılan, kuru ot, kuru yonca, saman, genel olarak araziden hasad ve kurutma sonrası balyalanır ve balya halinde istiflenerek stoklanır. İndirme, bindirme, istif kolaylığı için küçük balya kullanılacaktır. Standart balya ebatları 120 x 45 x 40 cm. ağırlıkları ise 22‐24 kg dır. Gerektiğinde insan gücü ile kolay kaldırılabilecektir. Kuru Yonca Balyası 24 kg Kuru Ot Balyası 23 kg Saman Balyası 22 kg SİLAJ VE ARPA MALT POSASI AMBALAJ BOYUTLARI: İşletmede farklı yem materyallerini torbalamak için çok amaçlı dijital kantarlı torbalama makinesi kurulacaktır. Mısır silajı ve değerli bir kaba yem olan bira fabrikası artığı arpa malt posası dökme olarak tedarik edilecek ve işletmede 25 kg. ağırlığında torbalanacak ve vakumlanarak depolanacaktır. Gerektiğinde insan gücü ile kolay kaldırılabilecektir. Mısır silajının nem düzeyi % 65, malt posasının ise % 75 tir. Yani her iki yem kaynağı ıslak ve çabuk bozulabilir özellikte olduğu için vakumlanarak torba içinde emniyetli olarak fermente edilecek besin değeri kaybolmadan yıl boyu ve turşu yem olarak kullanılacaktır. diğer silaj yöntemlerinde yaşanan bozulma küflenme olmadan firesiz, zaiyatsız ve kayıpsız depolamak mümkün olacaktır. Torbalı‐Vakumlu Mısır Silajı: 25 kg Torbalı‐Vakumlu Malt Posası: 25 kg KESİF YEMLERİN AMBALAJ BOYUTLARI: Arpa, mısır, buğday, yulaf gibi dane yemler tarladan hasad sonrası işletmeye dökme olarak gelecek, az kaplaması için dikey silolarda depolanacaktır. Kepek, ezme, flake, küspe, mineral gibi diğer kesif yemler dönemsel olarak, 40‐50 kg. hazır torba halinde bazıları dökme olarak tedarik edilecek ve torbalama ve tartım makinesinde 25‐50 kg torbalanıp, depolanacaktır.

YEM MATERYALLERİNİN DEPOLANMASI VE DEPO YÖNETİMİ; TORBA DOLUM TARTIM ÜST KAT BALYA KABA YEM DEPOSU ALT KAT TORBA SİLAJ ÇUVAL KESİF YEM DEPOSU YEM HAZIRLAMA DEPOSU BALYA SİLO SİLO SİLO SİLO PARÇALAMA BALYA DEPOSU TORBA SİLAJ DEPOSU KESİF YEM DEPOSU YEM HAZIRLAMA DEPOSU TORBA DOLUM SAĞMAL KEÇİ AĞILI‐YEM DAĞITIM OĞLAK BÜYÜME AĞILI‐YEM DAĞITIM YEM İNDİRME TORBALAMA VE DEPOLAMA İŞLEMLERİ İşletmede satın alınan ve nakliye araçlarından indirilerek depolara istiflenmesi gereken yem materyalleri yonca, kuru ot, saman balyaları, çuval ve torba yem, dökme dane yem ve dökme silajdır. İşletmenin rutin işlerinin akmaması için minimum işçilikle malzemelerin indirilmesi ve depolara istifi gerekir. Kamyonların üzerinden, balyaları ve çuvalları indirmek için seyyar elevatör‐bantlı konveyör, depo içi istifleme ise, hafif monoray vinç ile yapılması planlanmaktadır. Dökme dane yemleri indirmek ve silolara aktarmak için, helezon konveyör veya pnömatik konveyör düşünülmektedir. Dökme silajlık mısır, damper ile dökülecek, tartım ve torbalama makinesinde torbalanıp vakumlandıktan sonra istiflenecektir. Kaba ve Kesif Yem Depolama Sundurmaları: Yerden kazanmak amacıyla kaba yem sundurması iki katlı planlanmıştır. Balya halindeki kuru otlar deponun ikinci katında, torbalanmış silaj ve malt posası alt katta depolanacaktır. Her iki katın tavanında balya ve torbaları kolay istiflemek ve yem hazırlığı için yeniden taşımak için monoray vinç döşenecektir. Kesif yem deposu için çok bölmeli olacaktır. Kaba yem ve kesif yem depolarının arasına dijital tartılı vakumlu torbalama ve çuval dolum makinesi tasarımlanıp imal edilecek ve sabit olarak montajlanacaktır. Dökme olarak tedarik edilen silaj ve malt posası vakumlu olarak torbalanacak torba ağzı elektrikli ısı kaynağı ile kaynatılarak hava alması engellenecektir. Dökme küspe, kepek gibi yemler, çuvallanıp tartılarak, ağızları dikilecek ve kesif yem deposuna istiflenecektir. Üst kat‐ kuru ot saman balyaları Tartım ve dolum makinesi Alt kat‐ silaj ve malt posası torbaları kesif yem deposu Dane Yem Depolama Siloları: Hasad zamanı tedarik edilen arpa, buğday, yulaf mısır, gibi tahıllar stoklanarak, yıl boyu tüketim için gelecek yıl yeni hasad dönemine kadar kıymet kaybına uğramadan muhafaza edilmesi gerekir. Dikey silolar, fazla yer kaplamadan, haşere zararlarına karşı emniyetli, doldurması boşaltması kolay otomasyona elverişlidir. Metal silolar güneşte aşırı ısındığı için yemlerde kızışma yaşanabilmektedir. Fiberglas CTP silolar daha izoleli ve sağlıklı depolama imkanı sağlar. Yemlerin küflenip bozulmaması, aflatoksin problemi yaşanmaması için yemlerin nem içeriğinin % 14 altında olması gerekir. Siloların doğal yolla veya fanlarla havalanma ve nemi dışarı atma özelliği iyi dizayn edilmelidir. YEM HAZIRLIĞI DOZAJLAMA VE YEM KARMA Genel uygulamada herhangi bir ön hazırlık yapılmaz, kaba yemler balya halinde, silaj ve kesif yemler mevcut haliyle parçalama ve karma makinesine atılır. Parçalama ve karıştırma aynı anda yapılır. Balyaların parçalanması çok uzun sürer, parçalamayı dengeli ve ideal partikül büyüklüğünde ayarlamak çok zordur, karışımda dengeli olmaz, balyalar parçalanırken, kıyılmış olan yemler gereğinden fazla kıyılar, merkezkaç kuvveti nedeniyle karışım dengesi bozulur, ve daha önce bahsettiğim sayısız sakıncalar yaşanır. Bu nedenle, yemlere ön hazırlık işlemleri yapılarak, ideal partikül büyüklüğü, ideal ve dengeli karışım, hızlı, ekonomik ve ideal öğün sayısında, eş zamanlı grup yemlemesi yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla farklı formdaki yemler amacına uygun makine ve ekipmanlarla önceden ayrı ayrı hazırlanıp, görevi sadece karıştırma olan makinelerde her birlikte karıştırılacak ve yemliklere dağıtılacaktır. Balya parçalama: Karıştırılacak yemlerin büyük bir çoğunluğunda, kıyma ve parçalama işlemine gerek yoktur. Silaj zaten kıyılmış ve kullanıma olarak depolanır. Kesif yemler zaten küçük ve ince partiküllüdür. Parçalanması yemler, sadece kuru ot ve saman balyalarıdır. Görevi sadece saman yapmak olan küçük bir patoz makinesi, balyaları çok hızlı ve istenen partikül boyutta parçalayıp birkaç dakika gibi kısa sürede saman haline getirebilmektedir. İşletmenin ihtiyacını görecek küçük bir elektrikli, saman makinesi basit, pratik ve ucuz maliyetlidir. Saman makinesi, balya deposuna, torba doldurma makinasının haznesine yakın kurulacak, kıyılan saman, 25 kg. lık torbalanıp, haftalık veya aylık stok hazırlanacaktır. Dane yem hazırlama: Arpa, yulaf daneleri ezilerek, mısır daneleri kırılarak sindirilmesi kolaylaştırılır. Dane yem ezme ve kırma makinesi küçük boyutlu ve seri bir makine olup basit, pratik ve ucuzdur. Arpa ve mısır daneleri, kırılıp ezilerek, çuvallanıp, yem karışımına hazırlanacaktır. Haftalık stok hazırlığı yeterli olacaktır. YEM DOZAJLAMA, YEM KARMA VE DAĞITMA: Hayvanların günlük yaşama payı ve metabolizma ihtiyaçları, büyüme, et ve süt üretimleri için, gerekli verim payları hesaplanarak gerekli besin maddelerinin, zamanında ve gerekli öğün sayısına bölünerek yedirilmesi gerekir. Hayvanların yaşama payı besin maddesi ihtiyaçları, yaşlarına, canlı ağırlıklarına ve gelişme durumlarına göre farklıdır. Verim payı besin maddesi ihtiyaçları ise günlük süt verim miktarına göre değişir. Yani verilecek yem miktarı süt imalatının hammadde karşılığıdır. Doğru ve ekonomik yemleme, hayvanların ihtiyaçlarının, zamanında ve tam olarak karşılanmasıdır. Az ve yetersiz besin içeriği verim ve gelir kaybına, fazla yemleme ise karşılığını almadan maliyet artışına neden olur. Hayvanların yıl içerisinde süt verimleri ve yem ihtiyaçları da sürekli farklılık gösterir. Yani süt vermediği kuru dönem, gebelik döneminde karnındaki yavruların ek gelişme payı, doğum sonrası süt verimi başlangıcı, süt veriminin kademeli olarak pik seviyeye ulaşması, pik seviyesinden süt veriminin kademeli olarak azalması, her dönemin, ihtiyacı olan protein, enerji ve diğer besin maddelerinin dengeli ve yeterli miktarda hesaplanması ve hayvanlara yedirilmesi gerekir. Bu karmaşık ve değişken işlemlerin, hesabı, organizasyonu ve yönetimi zordur. Hayvanları ihtiyaçlarına göre bireysel beslemek, çok zordur ve ekonomik değildir. Bu nedenle hayvanlar yaş, canlı ağırlık ve süt verimlerine göre gruplara ayrılır. Benzer ihtiyacı olan yemleme gruplarının ihtiyaçları ayrı ayrı hazırlanarak grup yemlemesi yapılır. Bu en doğru ve en ekonomik yöntemdir. Buna uygun alt yapıyı planlamak ve yürütmek, işletmelerin karlılığı ve sürdürülebilirliği için şarttır. Bu projede 100 başlık yemleme grupları oluşturarak, bütün iş planı, alt yapı ve uygulama proseslerini, 10 adet, 100 başlık kapasite modülüne göre programladık. Her bir yemleme grubunun günlük protein, enerji, lif ve diğer besin ihtiyaçlarını karşılayacak 4‐6 çeşit kaba yem ve 10‐15 çeşit kesif yem materyalleri, karışıma girmesi gereken miktarlar tartılarak, her öğün topluca karıştırılarak yemliklere dağıtılacaktır. Kesif Yemler Kaba Yemler Kıyılmış kuru ot samanları ve mısır silajı vs. Sayın Hocam, yem kaynaklarını çeşitli tutumamızın nedeni; özellikle keçilerin tat ve koku alma duyularının inek ve koyunlara göre daha gelişmiş olması nedeniyle çok seçici olmasıdır. Beğenmediği kısımları seçerek yemliğin dibinde bırakır. Bu tür fire kayıpalrı % 20‐25 bulur ve büyük bir maliyet kaybıdır. Bu nedenle yemlerin lezzetli ve çeşitli olması gerekir. Her yem kaynağının besin değeri ve özellikle aminoasit dengesi farklı farlıdır ve tüketimini sınırlayan fazla yendiğinde toksik etki yapan doğal maddeler vardır. Bu nedenle yem karışımının çok çeşitli ve az miktarlarda olması, sağlık açısından emniyetlidir, farklı besin kaynaklarının dengelenmesini kolaylaştırır ve zengin bir lezzet sağlayarakyem seçmeyi ve fire kayıplarını önler. En önemliside bazı yem kaynaklarının tedariki, kuraklık ve yetersiz ekiliş nedeniyle yıllık rekoltenin düşük olduğu dönemler zordur ve fiyatlar yükselebilmektedir. Yem karışımı ve lezzet değişiklikleri, hayvanlar olumsuz etkiler, tüketimde ve süt veriminde hızlı düşüler yaşanır. Yeni yem karışımına alışması 10‐15 gün gibi uzun zaman alır. Bu nedenle yem değişikliğini, peyder pey zaman yaymak gerekir. Karışımı zengin tutmaktaki amacımız, dengeli beslemenin yanıda, fiyat dalgalanmalarına tedbir için tanıdık lezzetlere geçişi kolaylaştırmak ve maliyet dengesini korumaktır. Sayın hocam, bu kadar detaylı anlatmamın sebebi, size ihtiyaçları ve olması gerekenleri aktarıp zirai bakış açısıyla, uzmanlığınız ve mesleğinizle bütünleştirebilmek, çok çeşitli yem materyallerinin miktarlarının doğru ölçülmesi, dengeli karıştırılabilmesi ve dağıtılabilmesi için isabetli yöntemlerinin belirlenmesi, ve işi doğru yapmak adına işlemlerin uzamasına ve karmaşık hale gelmesine tedbir ve deneyimlerinizden teyid almak içindir. Yem hazırlama ve dağıtım odası: Yem depolarından yemin alınarak, hazırlandığı, ölçüldüğü, tartıldığı ve doğru ve dengeli dozajlamanın yapılarak, karıştırmaya ve dağıtıma hazırlandığı bir oda planlanmıştır. İşlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bu bölümde, ön hazırlığı yapılmış, erişimi kolay haftalık veya aylık stok yapılabilecektir. Prosesi doğru planlayabilmek için hazırlanacak yem miktarını hazırlık aşamaları hakkında biraz izahat yapmak gerekir. Sağmal süt keçilerine ortalama günlük 4‐5 kg kaba ve kesif yem karışımı verilir. 100 başlık her yemleme grubu için hazırlanacak günlük toplam yem miktarı; 400‐500 kg 100 başlık her yemleme grubu için Her öğün hazırlanıp dağıtılacak yem miktarı ise; İki öğün yemleme yapılırsa : 200‐250 kg Üç öğün yemleme yapılırsa : 150‐175 kg Dört öğün yemleme yapılırsa: 100‐125 kg dır. Genelde yedirilen toplam karma yemin; Kaba yem oranı; Karmanın % 60‐70’i olup, görevi lif ve süt yağı sentezi için selüloz sağlamak, işkembe hacmini doldurarak doygunluk sağlamaktır. Kaba yemin diğer bir işlevi hayvanların geviş getirmesini sağlamaktır. İyi bir geviş getirme için kaba yemler 2‐4 cm boyutunda kıyılmış olması gerekir. Yani kaba yemler yem karışımının dolgu ve balast maddesidir. Kaba yemler ne kadar çeşitli olursa o kadar iyidir. Kaba yem çeşitlerinin karma içindeki toplamı, günlük hayvan başı 2,5‐3 kg. dır. Planladığımız Karışımda süt verim dönemlerine göre değişmek üzere Kaba yemler Hayvan başı toplam gün/kg Yemleme grubu 100 baş gün/kg İki öğün kg Üç öğün kg dört öğün kg Mısır silajı 1,000‐1,500 100‐150 50‐75 30‐50 25‐35 Arpa malt posası 0,300‐0,500 30‐50 15‐25 10‐15 7,5‐12,5 Kuru yonca 0,300‐0,500 30‐50 15‐25 10‐15 7,5‐12,5 Kuru ot 0,300‐0,500 30‐50 15‐25 10‐15 7,5‐12,5 Saman 0,150‐0,300 15‐30 7,5‐15 5‐10 4‐8 Kesif yem oranı: verim dönemlerine göre değişken olmak üzere karma yemin % 30‐40 ını oluşturur. Kesif yemler, hayvanların, protein ve enerji (yağ‐karbonhidrat)ihtiyaçlarını karşılar. Mısır, arpa, bupday, yulaf gibi tahıl ve ayçiçeği daneleri, kepek, razmol, bonkali, mısır gluten, gibi değirmen yan ürünleri enerji kaynağı, soya fasülyesi, ayçiçeği, keten, pamuk tohumu, kolza gibi yağ bitkilerinin küspeleri ise protein kaynağıdır. Bazı bitkilerin doğal olarak kaimaysında bulunan, tanenler, glikozitler, glikosinatlar, alkaloidler, toksik aminoasitler, fenolik bileşiklerin aşırı tüketimde zararlı ve toksik etkileri vardır. Bu nedenle az çeşit yem den çok yedirmek yerine, çok çeşit sınırlı miktarda çok çesit yedirmek en doğru yöntemdir. Yem karmasındaki zenginlik, hem lezzet hem bedin maddesi ve özellikle aminoasit dengesi açısından avantajlıdır. Fakat çok çeşit, depolama karışım esanasında doğru dozajlama ve yeknesak karışımı zor olduğu için, işletmeler birkaç çeşit yemle idare etmeyi sever ama hayvanları dengesiz besler. Kesif yemler Hayvan başı toplam gün/kg Yemleme grubu 100 baş toplam gün/kg İki öğün toplam/kg Üç öğün toplam/kg dört öğün toplam/kg Arpa 0,100‐0,200 10‐20 5‐10 3‐7 2,5‐5 Mısır 0,100‐0,200 10‐20 5‐10 3‐7 2,5‐5 Yulaf 0,100‐0,200 10‐20 5‐10 3‐7 2,5‐5 Yemlik buğday 0,100‐0,200 10‐20 5‐10 3‐7 2,5‐5 Yemlik ayçiçeği danesi 0,100‐0150 10‐20 5‐10 3‐7 2,5‐5 razmol 0,100‐0150 10‐15 5‐7,5 3‐5 2,5‐3,5 soya küspesi 0,100‐0150 10‐15 5‐7,5 3‐5 2,5‐3,5 Mısır küspesi 0,100‐0150 10‐15 5‐7,5 3‐5 2,5‐3,5 Ayçiçeği küspesi 0,100‐0150 10‐15 5‐7,5 3‐5 2,5‐3,5 Keten küspesi 0,100‐0150 10‐15 5‐7,5 3‐5 2,5‐3,5 Kolza küspesi 0,100‐0150 10‐15 5‐7,5 3‐5 2,5‐3,5 Görüldüğü gibi koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda, günlük yem ve her bir yem materyalinin miktarı azdır. Karışıma giren Mineral maddeler ve diğer yem katkıları ise hayvan başına gram düzeyindedir. Öğün sayısı artıkça her öğüne bölünen yem miktarı da daha da azalmaktadır. Bu da hazırlık, karıştırma ve dağıtım makine ve ekipmanlarının daha, küçük, hafi ve ekonomik dizayn ve imal etme imkanı sağlamaktadır. Fakat piyasada bu amaca yönelik bir imalat yoktur Küçük baş işletmeleri genelde büyük baş işletmeleri için imal edilmiş büyük makineleri satın alırlar. Entegre sistem çözümleri ise hiç birinde yoktur. Bu konuda büyük bir ihtiyaç ve piyasa boşluğu vardır. Yem hazırlama odasının planlaması: Yem hazırlama odasında 10 yemleme grubu, tekeler ve oğlakların yemleri ayrı ayrı hazırlanacaktır. Zaman kaybını önlemek ve İşlem kolaylığı için, ön hazırlığı yapılmış yemler en az haftalık olarak bu bölümde stoklanacaktır. Ön stok için, tartım, dozajlama, aktarma karıştırma işlemini hızlandırmak ve işçiliği azaltmak için farklı alternatif yöntemler düşünmekteyiz. 1. Alternatif manuel sistem: Bu yöntemde hazırlık tartım, karma makinesine aktarma el gücüyle ile yapılabilecektir. Karışımda kullanım oranı oranı yüksek olan yemler torbalarda, kullanım oranı az olan yemler ise hazneli küçük silolarda muhafaza edilecektir. Tartılan malzemeler, karma makinesine elle aktarılacaktır. 2. Alternatif Mekanik sistem: Düşündüğümüz bu yöntemde, hazırlık, tartım, dozajlama ve yem karma makinesine aktarma mekanik sistemlerle yarı otomatik olabilecektir. Yemler haftalık olarak, kumaş silolarda, köşeli küçük silolarda bigbag çuvallarda veya uygun alternatif haznelerde depolanabilir. Hazırlık odasına, Ana depoda torbalanmış ürünler monoray gezici vinçle, silolardan dane yemler, helezon konveyörle aktarılabilir. Haznelerden yemler, mekanik yada pnömatik olarak, dozajlanıp yem karma makinelerine aktarılabilir. 3. Alternatif tam otomasyon: Ana depodan, torbalanmış yemler, monoray vinçle, silordan dane yemler, helozon veya pnömatik konveyörle yem hazırlık odasındaki haftalık stok silolalarına aktarılır. Hazırlık odası mini silolar, plastik, metal, ideali CTP fiberglas olabilir. Her yem için bireysel stok yapılabilir veya Silo sayısını azaltmak ve mekanik alt yapı ve işlemleri kolaylaştırmak için benzer form ve benzer miktarlardaki yemler ön dozajlama yapılarak bu silolara grup depolaması yapılabilir. Tartım ve dozajlama otomasyonla yapılıp, mekanik veya pnömatik olarak karıştırma işlemi için yem karma makinesine aktarılır. Tartım, dozajlama ve hazırlık İşlemleri daha kolay olabilecekse, yemler tartılıp müstakil bir dozajlama kantarlı haznede biriktirilebilir, ardından yem karma makinesine aktarılabilir. Yem karma ve dağıtma prosesi: Kaba yem materyalleri, daha önce kıyılıp saman haline getirildiği için, güçlü bıçaklara, karmaşık, yavaş çalışan, düşük randımanlı, devasa ve çok pahalı, parçalama ve karıştırma makinesine gerek kalmayacaktır. Malzemeler kıyılmış olduğu için karıştırma hazne hacmi ve makine boyutu küçülecektir. Karma makinesinin imalatı kolay ve pratik olacaktır. Ribbon mikserler, malzemeye zarar vermeden, hızlı, dengeli ve yeknesak karışma yaptığı için, Ribbon karıştırma tekniğini düşünmekteyiz. Yaygın kullanılan makinelerde, parçalama ve karıştırma işlemi 30‐60 dakika sürerken, ribbon mikserlerde karıştırma sadece 5 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Ribbon mikserler hızlı olsa da, Tek makine ile, 10 yemleme grubu birbirini bekleyecek, eş zamanlı yemleme zorlaşacak yemleme süresiyle birlikte ve işçilikte artacaktır. Makine küçük hacimli, basit ve ekonomik olacağı için, her yemleme grubunan müstakil birer makine planlamaktayız. Böylelikle hiçbir karmaşaya meydan vermeden her grup için kendi yem reçetesine göre hazırlık ve dağıtım emniyetli bir şekilde yapılabilecektir. Ayrıca zaman tasarrufu sağlanacağı için öğün sayısı arttırılabilecek ve amacına uygun besleme yapılabilecektir. Öğün sayısının artmasıyla günlük yem miktarı öğünlere bölüneceği için, her öğün partisi için hazırlanacak yem miktarı azalacak, karıştırma makineleri ve diğer hazırlık sistemlerinin boyutu hacmi, güç ve enerji ihtiyacı küçülecek, proses zamanı kısalacaktır. İmalat maliyetleri de düşeceği için sistemin ekonomikliği, uygulanabilirliği ve pazarlanabilirliği kolaylaşacaktır. Sayın hocam, 100 başlık her yemleme grubu için hazırlanacak günlük toplam yem miktarı; 400‐500 kg idi, Karıştırma makinesinin güç, boyut ve hacim kapasitesi, günde İki öğün yemleme yapılırsa 200‐250 kg, Üç öğün yemleme yapılırsa 150‐175 kg, Dört öğün yemleme yapılırsa 100‐125 kg ma göre hesaplanacaktır. İki öğün 200 kg karıştırma kapasitesine göre dizayn edilirse her amaca uyar diye düşünüyoruz. Makine zorlanmaması ve iyi karıştırabilmesi için bir kısmını boş bırakmakta fayda olacaktır. % 80 doluluk hacmine göre, makine hazne boyutları uzunluk 120 cm, genişilk 80 cm, derinlik 80 cm ideal görünüyor. Ölçüleri netleştirmek için yemlerin hacim ağırlıklarını birebir ölçeceğiz. Sayın Hocam, İşin içinden çıkamadığımız bir problemimiz var. Yemlede önemli olan, her grubun ihtiyacına göre hesaplanan doğru yem miktarı ve karışımın hayvanın işkembesine girmesi. Yatırımcı arkadaşımızla, bu hedefi sağlamak amacıyla, her grup için mustakil toplam 10 adet makine için hem fikiriz. Fakat makinaların konumu, tartılıp dozajlanan yemlerin makineye aktarılması ve karıştırma işleminden sonra, yemleme konveyörlerine aktarılması konusunda birkaç alternatif seçenek var. Her alternatifin kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcut, alyapı ve prosesler tamamen ise faklı. 1. Alternatif; Merkezi Karıştırma ve Dağıtma Sistemi Yem karma makinesi, tartım ve dozajlamanın yapıldığı, yem hazırlama odasındadır. Oda içindeki stok silolarından alınarak tartılan yemler, direk karma makinesine aktarılır. Her yemleme grubuna göre sırayla yem karması hazırlanarak, taşıma sistemi vasıtasıyla yemleme konveyörlerine boşaltılır. Boşaltma ile eş zamanlı çalışan yemleme konveyörü, yemi hayvanların önüne serer. Hayvanlar yemleme konveyör bandı üzerinde yemleri yer. Tek makinayla Aynı işlem her öğün 10 defa 3 öğün yemlemede 30 tekrarlanması gerekir. İş termini birbirini bekler ve süre uzar. Servis yolunu sağındaki 5 konveyör ve solundaki diğer 5 konveyör için birer adet olmak üzere iki karma makinesi ve iki taşıma hattı süreyi kısaltabilir. Makinenin biri karma yaparken diğeri doldurulur ve zaman kazanılabilir. Karma makinası boşaltma kapağının önüne bir bant‐konveyör konarak hazırlanan yem karması taşıma sistemine boşaltılır. Hazırlanan karışımın yemleme konveyörlerine taşınması için birkaç alternatif yöntem vardır. Hazırlanan karma yemleri, vagonlarla, helezon konveyör, bant konveyör, pnömatik konveyörlerle taşımak ve yemleme konveyörlerine boşaltmak mümkündür.  Taşıma Vagonları: doldur boşalt süresiyle zaman kaybetmemek, her konveyöre bir adet olmak üzere 10 adet vagon hazırlanır. Karıştırılarak hazırlanan yemler, yemleme odasında vagonlara aktarılır. Karışıklığı önlemek için numaralandırılır. Taşıma kolaylığı için, servis yolu boyunca, zemin veya hava rayı döşenir. Vagonlar ray vasıtasıyla iletilir. Konveyör hizasına geldiğinde, mekanik kapak açılır, kapağa monteli mini band konveyör ile yemleme konveyörüne boşaltılır. Havada askılı ray ile teleferik yöntemi yer kaplamaz, zemin rayından daha pratik olur. Çünkü zemin ızgaralı olduğu için ray döşemek, zordur problem olur. Yem hazırlama odası Konveyör‐1 Konveyör‐1 Konveyör‐2 Konveyör‐2 Konveyör‐3 Konveyör‐3 Konveyör‐4 Konveyör‐4 Konveyör‐5 Konveyör‐5 Mini silo Yem karma Makinesi Mini silo Mini silo Mini silo  Helezon konveyörle taşıma: Yem hazırlama odasına en uzak yemleme konveyörünün mesafesi 65 m. Olup helezon konveyörler için uzak bir menzildir. Karma yem % 40 nemlidir. Helezonda taşınması zor ve tıkanma riski yüksektir. İçinde yem kalacağı için, dağıtılan miktar bozulacaktır. Merkez kaç kuvveti nedeniyle yem karmasının yeknesaklığı bozulacaktır. Pahalı, verimi düşük ve çok enerji gerektiren bir yöntemdir. Bu amaca uygun bir yöntem değildir.

 Bant konveyörle taşıma: servis yolu boyunca havaya asılı bir bant konveyör ile karma makinasında hazırlanan, yemler, konveyörlere taşınabilir. Her bir yemleme konveyörü hizasındaki pnömatik yönlendiricilerle, sırayla yemleme konveyörü haznelerine boşaltılabilir. Bu yöntemle aktarma, minimum işçilikle, seri, pratik ve otomasyona uygun olabilir.  Pnömatik konveyörle taşıma: yem hazırlama odasından servis yolu sonuna kadar havaya asılı boruları döşenir. Yemleme konveyörlerini hizasında yönlendirici klapelerle, boşaltma yapılabilir. Karılmış yem içerisindeki farklı partikül büyüklüğü ve farklı ağırlık nedeniyle karışımın vasfı bozulur. Yemleme dengesiz olur. 2. Alternatif; Sabit Karıştırma ve Dağıtma Sistem Yem karma makineleri yemleme konveyörlerinin başına kurulmuştur. Her yemleme konveyörüne entegre 10 adet karma makinesi vardır. Yem karma işlemi, her konveyörün başında müstakil yapılır ve kapağı açılarak konveyöre boşatılır. Yem hazırlama odasında sadece tartım ve dozajlama işlemi yapılır. Yemleme gruplarına göre tartılıp dozajlanan yemler, konveyör başlarındaki karma makinesine taşınması gerekir. Yem hazırlama odası Konveyör‐1 Konveyör‐1 Konveyör‐2 Konveyör‐2 Konveyör‐3 Konveyör‐3 Konveyör‐4 Konveyör‐4 Konveyör‐5 Konveyör‐5 Mini silo Tartım ve Dozajlama Teknesi Mini silo Mini silo Mini silo Yem karma makinesi Yem karma makinesi Bu yöntemin birinci yöntemden farkı, 10 yemleme grubununda karma sistemi müstakil, olup yemleme seri ve eş zamanlıdır. İşçilik mininum ve yemleme süresi hızlı olduğu için öğün sayısını fazla tutmak daha mümkündür. Hazırlanan karışımın yemleme konveyörlerine taşınması için birkaç alternatif yöntem vardır. Hazırlanan karma yemleri, vagonlarla, helezon konveyör, bant konveyör, pnömatik konveyörlerle taşımak ve yemleme konveyörlerine boşaltmak mümkündür  Taşıma Vagonları: Her yemleme grubuna bir adet olmak üzere 10 adet vagon hazırlanır. Tartılan ve dozajlanan yemler, yemleme odasında vagonlara aktarılır. Yem hazırlama deposundan Servis yolu boyunca uzanan hava rayıyla vagonlar taşınır. Konveyör hizasına geldiğinde, mekanik kapak açılır, kapağa monteli mini band konveyör ile konveyör başlarındaki karma makinesine boşaltılır.  Helezon konveyörle taşıma: Bu amaca uygun bir yöntem değildir.  Bant konveyörle taşıma: Servis yolu boyunca havaya asılı bir bant konveyör ile tartılan yem partileri karma makinelerine taşınabilir. Her bir karma makinesi hizasındaki pnömatik yönlendiricilerle, sırayla boşaltılabilir. Bu yöntemle aktarma, minimum işçilikle, seri, pratik ve otomasyona uygun olabilir.  Pnömatik konveyörle taşıma: Yem hazırlama odasından servis yolu sonuna kadar havaya asılı iletim boruları döşenir. Karma makinelerinin hizasında yönlendirici klapelerle, boşaltma yapılabilir. Yemler karıştırılmadan nakledileceği için bu yöntemin uygulanmasında sakınca yoktur. En uzak taşıma mesafesi 65 m. dir. Menzil ve teknik anlamda bir problem yok ise, diğer yöntemlere göre maliyet uygulanabilir düzeyde ise, Bu yöntemle, tamamen işçiliksiz, tam otomasyon uygulamak mümkün görünmektedir. 3. Alternatif; Hareketli‐Seyyar Karıştırma ve Dağıtma Sistem Bütün alternatif yöntemlerde, yemin bir şekilde hayvanların önüne iletilmesi gerekmektedir. Birinci yöntemde yemler, tartılmış, dozajlanmış ve karılmış olarak, yemleme konveyörlerine taşınmaktadır. İkinci yöntemde, tartılan yemler, karılmadan, yemleme konveyörlerini başındaki karma makinelerine taşınmaktadır. Bu yöntemde ise karma makineleri taşıma vagonları gibi seyyardır. Raylı hava taşıma hattında, teleferik gibi, konveyörler ve yem hazırlama deposu arasında gidip gelirler. Sistemde iki hava rayı hattı, 5 veya 10 adet teleferik karma makinesi vardır. Seyyar karma makineleri, rayda asılı olarak, yem hazırlama odasında park ederler. Tartım ve dozajlaması yapılan yemler sırayla karma makinelerine doldurulur. Karıştırma işlemi yapılarak konveyörlere sevk edilir ve yükleri konveyörlere boşaltılır. Boşaltma işleminden sonra yemleme odasına dönerek gelecek öğün yemlemesine kadar bekleme yerinde park ederler. Sayın hocam, Talip bey ve işin sahibi Cengizhan beyle kafa yorup aklımıza gelen 9 ayrı yemleme yönteminden eleyerek bu yemleme alternatiflerini oluşturduk. Amaç, en ekonomik ve minimum işçilikle, depodan yemleri alıp, tartıp dozajlamak, karıştırmak ve hayvanlara yedirmek. Hadef üç öğün yemleme yapmak, öğünler hergün aynısaatte ve 10 grup eş zamanlı olması. Termin süresi ne kadar çabuk ve az zaman alırsa, çiftlikteki sağım ve diğer işler ile çakışmamış olur İşin zirai tekniklerini ve gerekçelerini, ihtiyaç olan yemleme mantığını detaylıca anlatmaya çalıştım. Bu yöntemler haricine Sizin önereceğiniz tamamen farklı bir yöntem olabilir. Önerilerinizle en ideal, seri, kolay, imalatı mümkün, pratik ve uygulanabilir maliyette entegre bir sistem çözümüne ulaşırız inşallah. Oğlak bölmelerinin yemleme mantığı ve prosesleri tamamen farklı olup aşağıdadır. Yem hazırlama odası Konveyör‐1 Konveyör‐1 Konveyör‐2 Konveyör‐2 Konveyör‐3 Konveyör‐3 Konveyör‐4 Konveyör‐4 Konveyör‐5 Konveyör‐5 silo Karma makinesi park alanı silo silo silo Seyyar Karma makineleri Tartım dolum Yem karma ve dağıtım OĞLAK BÖLMELERİNİN YEMLENMESİ Yenidoğan Bölmeleri: Oğlaklara doğumlarından annelerinden ayrılarak yenidoğan bölmelerine konur. Doğumdan sonraki ilk 3 gün ağız sütü emzirilir. Ardından 15 gün boyunca anne sütü emzirilir. Bu dönemde oğlakların işkembeleri henüz gelişmediği için katı yem verilmez. Emzirme işlemi biberonla yapılır. Biberonla emzirme günde 4‐6 öğünde elle ve ya şişe dizilen düzeneklerle yapılır. Kalabalık sürülerde bu zor ve zahmet bir iştir. Pratik çözümlere ihtiyaç vardır. Mama emzirme ve yem alıştırma bölmeleri: oğlaklar, ana sütü emzirme bölmelerinde 15 gün emzirildikten sonra, mama emzirme bölümüne aktarılır. Bu bölümde 45 gün emzirme makineleri ve ya düzenekleriyle mama emzirilir ve katı yeme alıştırılır. İşkembe henüz gelişmediği için bu bölümde kaba yem yani, taze veya kuru ot verilmez. Sadece dane yem, küspe ve mineral karışımından oluşan kesif yem karması verilir. Oğlak büyütme bölmeleri yem hazırlama deposuna bitişik konumdadır. silo Yem hazırlama odası silo Ağız sütü emzirme bölümü Süt Soğutma ve İşleme Odası Ana sütü emzirme bölümü SAĞIMHANE Sağmal Keçi Bölmeleri Kesif Yemlik Mama makinesi Kesif Yemlik Kaba Yemlik Sağmal Keçi Bölmeleri Emzirme Ekipmanları ve Düzenekleri: Emzirme işlemimi pratikleştirmek için çeşitli, emzikler, biberonlar kaplar ve düzenekler geliştirilmiştir. Süt veya mama biberonlara ve ya emzikli kaplara doldurulur Temizlik için kaplar sürekli yıkanır. Açık kaplarda, kirlenme bozulma ve ekşime yaşanır. Bu nedenle azar azar ve sık öğünlerle besleme yapmak gerekir. Besleme işçiliğini azaltmak için süt‐mama hazırlama, taşıma ve dağıtma sistemleri geliştirilmiştir. Mama hazırlama ve emzirme makineleri: Oğlaklara mama, toz mama hazırlama makineleriyle verilir. Bu makineler, toz mama haznesinden gerekli miktar toz mamayı otomatik alır ve karıştırma haznesine boşaltır. Otomatik olarak ısıttığı su ile karıştırarak mamayı otomatik hazırlar. Makine haznesi çift cidarlı olup iki cidar arasında sıcak su vardır, yani mama hazırlığı benmari tekniğiyle yapılır ve mamayı standart sıcaklıkta tutar. Emzirme, sistem üzerinde veya sisteme bağlı hortumla uzatılmış emziklerle yapılır Planladığımız emzirme sistemleri: Sayın Hocam ithal mama makineleri pahalıdır. Prensip kolay olduğu için sizin de önerilerinizle ideal yerli sistemler geliştirmeyi düşünüyoruz. Planladığımız manuel ve otomatik iki alternatif yöntem var.

1.Alternatif Manuel Sistem: Yenidoğan bömlümünde, pratik bir biberon yerleşirme standı dizayn edilelebilir. Doldurulan biberonlar el arabası ile taşınıp dizilebilir. Mama emzirme bölmelerinde ise, etrafına emzik dizilmiş ısısıtıcılı ve karıştıcılı sabit süt tankları, dolum ise besleme öğün saatlerinde mama hazırlama ve dağıtma arabası ile yapılır. veya süt emzirme tankları tekerli olabilir, her öğün süt odasına götürülerek yıkama, hazırlık ve dolum yapılır ve tekrar kendi bölmesine dizilebilir. 2. Alternatif Otomatik Sistem: mama hazırlama makinesi, süthanede sabit olarak kurulur. Mama makinesi ve oğlak bölmeleri arasında paslanmaz boru ile gidiş dönüş hat kurulur, hat üzerine emzikler yerleştirilir. süt veya mama düşük basınçla sirküle edilir. Mama azaldıkça makine deposundaki seviye ölçer vasıtasyla otomatik olarak hazırlar ve takviye yapar. Böylelikle süt ve mama sıcaklığı sabit tutmak ve işçiliksiz emzirme yapmak mümkün olur. Sistemde mikroorganizma ürememesi için hat üzerine UV sistemi konabilir veya ozonlama yapılabilir. Makine ve sirkülasyon hattı, sağımhanenin otomatik yıkama sistemine entegre edilerek düzenli olarak yıkanabilir. Katı formlu yemleme sistemleri: Oğlaklar, mama emzirme bölmelerinde katı yemlere alıştırılmaya başlarlar. Katı yemler belli oranlarda dane yem, küspe ve mineral madde karışımından oluşur. Bu dönemde serbest yemleme yapılır yani öğün yemlemesi yapılmaz. Hazneli yemliklerde sürekli yem bulunur. Yem azaldıkça sistem milsiz borulu helozon koveryörle otomatik beslenir. Yem karışımı, yem hazırlık deposunda yapılır. Tartım ve dozajlama sonrası, yem eşit ve dengeli olarak karıştırılır ve küçük bir siloda stoklanır. Silo ile yemlikler arasında, milsiz helezonlu boru hattı döşenir. Sistem tam otomasyona müsaittir. Sistem ülkemizde tavuk çiftliklerinde, yurt dışında domuz çiftliklerinde yaygındır

| Kategoriler: Saanen Keçisi, Keçi Nasıl Yetiştirilir, Keçi Yemleme | Tags: | Yorumlar: (0) | İzlenme sayısı: (727) | Geridön

Yorum Ekle

Hakkımızda

Hakkımızda, Saanen keçi çiftliği kurma kararını almak tüm ailemizin tamamı ile ortak aldığı bir karardı. Kendim ziraat mühendisiyim ancak saanen keçi ihtiyaçları üzerinde uzunca bir araştırma yaptık. Nelere ihtiyaç duyuyor, nasıl en iyi verimi verir, nasıl sağlıklı uzun bir yaşamı olur, nasıl beslenir, hangi şartlarda ürer, kısacası saanen keçisi çok verimli bir ırk, doğru şartlar sağlanırsa vermek için kendini paralıyor yeter ki bacağından tutup çekilmesin.

Türkiye’nin en modern 1000 başlık saanen keçi çiftliği bu şekilde ortaya çıktı. “Tüm hayvan dostlarının ziyaretine açığız”

Daha Fazlası
Son Haberler
 • Bon SC, Yeni web sitesi tasarlama kararı aldı.

  22 Kasım, 2017
 • Yeni doğumlar ile ailemize yeni keçiler katıldı

  8 Aralık, 2017
 • Herkese mutlu yıllar dileriz!!!

  28 Aralık, 2017
 • 1000 sağmal olan kapasiteyi doldurmak için çalışmalar başladı!

 • Damızlık Fransız safkan dişi ve Teke 

 • satışlarımız devam ediyor

 • 2019 için hayvan satışı talepleri alınmaya başladı.

 

Etiketler
Saanen Keçisi Süt Keçisi Keçi Saanen Tekesi Safkan Saanen Keçi Sütü Saanen #damızlık #hayvancılık #küçükbaş #çiftlik
İletişim

Tüm sorularınızı samimiyetle cevaplamaya hazırız.

Adres: 7313 sok no:24 çakaltepe mah. Menderes İzmir Türkiye

Telefon: (+090)-532-547-6922

Email: info@bonsc.com.tr

Skype: Bon SC

Website: www.bonsc.com.tr

Facebook: https://www.facebook.com/bonscsut

Twitter: https://twitter.com/Bonsafkansaanen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQMoGsuMO0wXXTq4xWQzt0A

Instagram: sutbon